Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää
•seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
•perittävästä kirkollisverosta,
•rakennushankkeista ja
•virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja sen jaostoille.

Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa.

Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostossa on 8 luottamushenkilöä.

Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sihteerinä toimii hallintosihteeri Tarja Karppinen.

Vastuuryhmät

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi toimielinorganisaatioon kuuluvat kirkkovaltuuston asettamat vastuuryhmät. Vastuuryhmien tehtävänä on suunnitella ja arvioida vastuualueisiinsa kuuluvaa toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Vastuuryhmiä on kuusi:  

  • Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmä
  • Kasvatuksen vastuuryhmä
  • Diakonian vastuuryhmä
  • Vapaaehtoisuuden vastuuryhmä
  • Hautausmaan vastuuryhmä
  • Kiinteistöjen vastuuryhmä